Skip to main content
wartoscicz

 

Hodnoty Vetoquinolu jsou referenčním rámcem pro chování každého zaměstnance v jeho každodenní práci. Společné hodnoty umožňují zaměstnancům z různých oborů na celém světě lépe spolupracovat a také přispívají k větší soudržnosti činností a rozhodování. Tyto hodnoty odrážejí očekávané profesionální chování a jsou zahrnuty do každoročního hodnocení výkonu každého zaměstnance.

Příručka správné praxe pro dodržování etických norem Vetoquinolu

Vetoquinol zajišťuje, že jeho vývoj je v souladu s právními předpisy, etickými standardy a právy jednotlivce a současně umožňuje zdravou konkurenci. K dosažení tohoto cíle dostávají všichni zaměstnanci příručku o správné praxi.

Pravidla obsažená v tomto manuálu definují to, co Vetoquinol očekává od každého zaměstnance bez ohledu na jeho zaměstnání. Všichni zaměstnanci po celém světě jedná v souladu s těmito pravidly, respektují hospodářskou soutěž, zákazníky a dodavatele, čímž zabraňují riziku podvodu nebo korupce.

 

Ochrana životního prostředí, společný zájem společnosti Vetoquinol

Vetoquinol se zavazuje analyzovat dopady svých aktivit, co nejlépe chránit přírodní zdroje a biologickou rozmanitost a omezit znečištění a spotřebu. To znamená vyvíjet nejvhodnější produkty pro zdraví zvířat s ohledem na ochranu životního prostředí. Vetoquinol respektuje životní prostředí při výběru dodavatelů, způsobů přepravy, výrobních procesů, postupů balení a distribučních sítí. Za to odpovídá oddělení kvality.

Pro oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany prostředí se běžně používají standartní ukazatele pro měření pokroku v boji s globálním oteplováním a využíváním zdrojů. Rovněž analyzuje potenciální rizika pro prostředí, a to jak průběžně, tak individuálně pro velké projekty s cílem poskytnout a realizovat správná preventivní a ochranná opatření. Je informován o projektech či rozhodnutích, která mají dopad na některou ze tří složek udržitelného rozvoje: environmentální, sociální a ekonomickou.

 

Vetoquinol - společnost, která se stará o kvalitu života zaměstnanců

Firma se stará o spokojenost zaměstnanců a provádí pravidelné průzkumy. Průzkum spokojenosti se uskutečnil od roku 2007 třikrát. Nejnovější výsledky jsou od roku 2015, kdy byl proveden průzkum mezi zaměstnanci ve Francii a od roku 2016 budou přidány další pobočky. V následujících letech by společnost chtěla zaměstnance považovat za "skvělé místo pro práci".

Vetoquinol se zavázal bojovat proti jakékoli formě diskriminace. Vetoquinol zajišťuje, že zaměstnanci využívají výhod spravedlivé kompenzace a sdílení zisku. Vytváří podmínky, které podporují individuální úspěch v rámci organizace.

Také zdraví a bezpečnost zaměstnanců jsou neustále zvažovány. Oddělení kvality zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy ve všech odděleních společnosti po celém světě.