Naše hodnoty

Hodnoty, které dělají Vetoquinol dynamickým

 

Zásady a hodnoty Vetoquinolu přispívají k úspěšnému fungování celé společnosti. Jsou to běžná "pravidla hry", a to jak pro práci, tak pro chování. Od každého se očekává, že bude uplatňovat tyto hodnoty pro posílení firemní kultury. 

Hodnoty Vetoquinolu jsou referenčním rámcem pro chování každého zaměstnance v jeho každodenní práci. Společné hodnoty umožňují zaměstnancům z různých oborů po celém světě lépe spolupracovat a přispívají také k větší soudržnosti v činnostech a rozhodování. Tyto hodnoty se odrážejí očekávaným profesionálním chováním a jsou začleněny do každoročního hodnocení výkonu každého zaměstnance.

 

 

 

Příručka Správné praxe pro zachování etických standardů Vetoquinolu 

Vetoquinol zabezpečuje, že jeho vývoj je v souladu s legislativou, etickými standardy a právy jednotlivce a zároveň umožňuje zdravou konkurenci. K dosažení tohoto cíle dostávají všichni zaměstnanci Příručku pro správnou obchodní praxi. 

Pravidla obsažená v této příručce definují to, co Vetoquinol očekává od každého zaměstnance bez ohledu na jeho pracovní zařazení. Všichni zaměstnanci po celém světě tak jednají v souladu s těmito pravidly, s respektem ke konkurenci, zákazníkům a dodavatelům a předcházejí tak riziku podvodu či korupce. 
 

 

Ochrana prostředí, společný zájem Vetoquinolu

Vetoquinol se zavazuje analyzovat dopady svojí činnosti, co nejlépe chránit přírodní zdroje a biodiverzitu a limitovat znečištění a spotřebu. To znamená vyvíjet nejvhodnější produkty pro zdraví zvířat s ohledem na zachování životního prostředí. 

Vetoquinol se zavázal k respektování životního prostředí při výběru dodavatelů, způsobů přepravy, výrobních postupů, postupů balení a distribuční sítě. Za tyto oblasti zodpovídá oddělení kvality. 

Pro oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany prostředí se běžně používají standartní ukazatele pro měření pokroku v boji s globálním oteplováním a využíváním zdrojů. Rovněž analyzuje potenciální rizika pro prostředí, a to jak průběžně, tak individuálně pro velké projekty s cílem poskytnout a realizovat správná preventivní a ochranná opatření. Je informován o projektech či rozhodnutích, která mají dopad na některou ze tří složek udržitelného rozvoje: environmentální, sociální a ekonomickou.

 

Vetoquinol - společnost, která se stará o kvalitu života zaměstnanců

Společnost se stará o spokojenost zaměstnanců a provádí pravidelné průzkumy. Průzkum spokojenosti se od roku 2007 uskutečnil již třikrát. Nejnovější výsledky jsou z roku 2015, kdy byl proveden průzkum mezi zaměstnanci ve Francii, od roku 2016 se budou postupně přidávat i další pobočky. V následujících letech by si společnost přála, aby byla zaměstnanci vnímána jako "skvělé místo pro práci”.

Vetoquinol se zavázal bojovat proti jakékoliv formě diskriminace. Vetoquinol zajišťuje, aby zaměstnanci měli prospěch ze spravedlivého vyrovnání a sdílení zisku. Vytváří podmínky, které podporují individuální úspěch v rámci organizace. 

Rovněž zdraví a bezpečnost zaměstnanců jsou trvale na zřeteli. Oddělení kvality zajišťuje uplatňování nejvyšších bezpečnostních norem ve všech odděleních společnosti po celém světě.